Skolemiljø

Elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

"Alle elevar i grunnskole og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Dette følger av opplæringsloven § 9 A-2.

Dette handler om at elevene skal trives godt på skolen og ikke oppleve krenkende handlinger eller mobbing fra medelever eller voksne. Krenkende handlinger er et vidt begrep og kan både handle om aktive handlinger fra andre, men også f.eks utestening.

Forskning og erfaring viser også at elever som f.eks. er mobbet og gruer seg til å være på skolen ikke får like godt utbytte av undervisningen. Mobbing kan være et "lokk" som forhindrer læring.

På Utdanningsdirektoratets nettsider finnes informasjon til foreldre/foresatte om regler rundt elevenes psykososiale miljø. De har også god informasjon om hvordan man kan ta kontakt med statsforvalteren dersom man mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser. Lenke: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

Hvis en elev eller forelder opplever at eleven ikke har det trygt og godt på skolen, kan man ta det opp med skolen. Det er ikke nødvendig å gjøre det skriftlig. Vi anbefaler at man tar kontakt med kontaktlærer eller rektor.