Informasjon

Ordensreglement

Skolens samlede ordensreglement består av "Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole" samt "AKG Skoleregler" for hhv. 1.-7. klasse og 8.-10. klasse. Disse sees i sammenheng.

Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole (pdf)

AKG Skoleregler 1.-7. klasse (pdf)

AKG Skoleregler 8.-10. klasse (pdf)

Skolepenger / foreldrebetaling / avtalegiro

Skolen drives i hovedsak med statstilskudd. Tilskuddbet beregnes til 85% av kostnaden for en elev i offentlig skole. Kostnader til lokaler regnes ikke med. Lønns- og arbeidsvilkår for lærerne er tilsvarende som i den offentlige skolen. All statstilskudd og foreldrepenger skal komme elevene til gode.

Foreldrepenger er en mindre, men likevel viktig del av finansieringen av skoledrifta. Styret har bevisst valgt å holde beløpet på et lavt nivå i forhold til mange andre friskoler. Beløpet er avhengig av hvor mange barn man har på skolen. Foreldrepenger fakturerer månedsvis, og av og til for to måneder av gangen. Vi ønsker at flest mulig benytter seg av avtalegiro.

Satsene for skolepenger er for tiden (pr. august -21) følgende:

Ett barn kr. 600,- / mnd

To barn kr. 960,-/ mnd

Tre eller fler barn: kr. 1.200,-/mnd

Regler for foreldrebetaling på AKG (pdf)

Avtalegiro - informasjon og skjema (pdf)

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål

Etter nærmere regler i forskrift til friskoleloven kan elever og/eller foreldre kreve at fravær inntil 10 skoledger per skoleår ikke føres på vitenmålet.

Det kan være

a) dokumentert fravær pga helse. Slikt fravær må være på mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan strykes fra og med første fraværsdag.

b) innvilget permisjon etter opplæringslovens § 2-11

Søknadsskjema er her (pdf)

Søknad om permisjon for elever

Søknadskjemaet skal alltid brukes når det søkes om permisjon for mer enn tre skoledager. Ved kortere permisjon kan også melding til kontaktlærer brukes da det kan innvilges av kontaktlærere. Permisjon over tre dager kan kun innvilges av rektor/stedsfortreder. Skolen kan ikke gi permisjon for lengere enn 10 skoledager.

Søknad om permisjon for elever (pdf)