Informasjon

Ordensreglement

Skolens samlede ordensreglement består av "Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole" samt "AKG Skoleregler" for hhv. 1.-7. klasse og 8.-10. klasse. Disse sees i sammenheng.

Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole (pdf)

AKG Skoleregler 1.-7. klasse (pdf)

AKG Skoleregler 8.-10. klasse (pdf)

Orientering om klagerett på standpunkt- og eksamenskarakterer

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Her finner du som får standpunkt- og eksamenskarakterer informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage.


Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle karakterer på vitnemålet – både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått standpunktkarakterer i ett fag. Klageretten gjelder ikke for terminkarakter som ikke er standpunktkarakter.


Standpunktkarakter er gitt etter sluttvurdering i fag. De fleste fag har standpunktkarakterer etter 10. klasse, men det finnes noen unntak:


Musikk: Standpunktkarakterer er gitt etter 9. trinn

Kunst og håndverk: Standpunktkarakterer er gitt etter 9. trinn

Valgfag: Standpunktkarakter gis etter avsluttet valgfag. Det betyr at man kan ha ett eller flere valgfag i ungdomsskolen og dermed ett eller flere standpunktkarakterer. Alle standpunktkarakterene skal føres på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved inntak til videregående opplæring. Det vil si at valgfag ved inntak til videregående opplæring i praksis er en standpunktkarakter når elevens poengsum beregnes.

Eksempel: Hvis en elev har samme valgfag i 8. og 9. klasse og et annet valgfag i 10. klasse vil både karakteren etter 9. og 10. klasse regnes som standpunktkarakterer. Begge disse blir ført opp på vitnemålet. Gjennomsnittet av disse to beregnes som en karakter ved inntak til videregående opplæring.


Hvem kan klage på karakterer?

Du som er elev, har rett til å klage på en karakter (standpunkt eller eksamen). Hvis du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år, kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv.


Når er fristen for å klage?

Klagefristen er 10 dager fra du fikk vite karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Hvis du ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, får du ti nye dager som regnes fra den dagen du mottar begrunnelse fra skolen.


Hvordan klager du?

Dersom du vurderer å klage på en standpunktkarakter, må du først henvende deg til faglæreren og be om en muntlig begrunnelse for vurderingen. Deretter må du og dine foresatte avgjøre om dere fortsatt mener det er grunnlag for å klage. Klagen må være skriftlig, og den som klager (du eller foreldrene dine), må skrive under klagen. Det må komme tydelig frem hvilken karakter du klager på. Du sender klagen din til skolen. Skolen sender deretter saken videre til Statsforvalteren.


Hvordan blir klagen din behandlet hos Statsforvalteren?

Behandlingen hos Statsforvalteren avhenger av hva slags karakter du klager på.Regler om saksbehandling ved klage på karakter er nedfelt i forskrift til opplæringslovens kapittel 5. §§5-1 til 5-8 omhandler generelle regler om klage på vurdering, §§5-9 og 5-10 omhandler klage på eksamenskarakter og §5-12 klage på standpunktkarakter.


I særlige tilfeller kan en klage bli behandlet selv om tidsfristen er overskredet, jfr. forvaltningslovens § 31. Dersom skolen avviser klagen fordi den er levert for sent, er dette et vedtak som det kan klages på. Klagefristen er da 3 uker, jfr. forvaltningslovens § 29.


Håkan Funck

Rektor
Skolepenger / foreldrebetaling / avtalegiro

Skolen drives i hovedsak med statstilskudd. Tilskuddbet beregnes til 85% av kostnaden for en elev i offentlig skole. Kostnader til lokaler regnes ikke med. Lønns- og arbeidsvilkår for lærerne er tilsvarende som i den offentlige skolen. All statstilskudd og foreldrepenger skal komme elevene til gode.

Foreldrepenger er en mindre, men likevel viktig del av finansieringen av skoledrifta. Styret har bevisst valgt å holde beløpet på et lavt nivå i forhold til mange andre friskoler. Beløpet er avhengig av hvor mange barn man har på skolen. Foreldrepenger fakturerer månedsvis, og av og til for to måneder av gangen.  Vi ønsker at flest mulig benytter seg av avtalegiro.

Satsene for skolepenger er for tiden (pr. august -21) følgende:

Ett barn kr. 600,- / mnd

To barn kr. 960,-/ mnd

Tre eller fler barn: kr. 1.200,-/mnd

Regler for foreldrebetaling på AKG (pdf)

Avtalegiro - informasjon og skjema (pdf)

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål

Etter nærmere regler i forskrift til friskoleloven kan elever og/eller foreldre kreve at fravær inntil 10 skoledger per skoleår ikke føres på vitenmålet. 

Det kan være 

a) dokumentert fravær pga helse. Slikt fravær må være på mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan strykes fra og med første fraværsdag.

b) innvilget permisjon etter opplæringslovens § 2-11

Søknadsskjema er her (pdf)

Søknad om permisjon for elever + Permisjonsreglement

Permisjon for elever søkes via Visma Flyt Skole. 

I Hjemmeweb (nettleser, adressen skole.visma.com/akgskole) kan du sende inn søknad om permisjon. Det krever pålogging med ID-porten. Du finner søknaden på siden der det står "Velkommen til Alta Kristne Grunnskole". Under bildet på ditt barn finner du knappen "Søknad". Du må altså gjøre dette i nettleser, enten fra datamaskin eller telefon. Funksjonen for å søke permisjon finnes ikke i appen.

Inntil videre kan også skolens tidligere skjema brukes hvis man heller ønsker det. Det skal da skrives ut og leveres til skolen innenfor de frister som står på skjemet. 

Søknad om permisjon for elever (pdf)

Her er skolens permisjonsreglement for elever.